หอประชุมราชมงคล 631

5.00/5 (1 reviews)
หมายเหตุ 1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ (ยกเว้นค่าบำรุง) 2. งานญาติของบุคลากร (บิดา มารดา และบุตร) ลดหย่อนค่าบำรุงได้ 50 % 3. ศิษย์เก่า (แนบหลักฐานการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย) ลดหย่อนค่าบำรุงได้ 50 % 4. บุลคนภายนอก จัดเก็บค
อาคารสำนักงานอธิการบดี (Office Of The President Building)
Building
1
Floor
Admin room only
Room for
2,000 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
5 ครั้ง/day/บริการให้เช่าสถานที่ กองกลาง
Bookings per day
Service days
6.00 น. - 23.59 น.
Service hours
ห้องประชุม
Room type
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
Advanced booking
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • สาย HDMI
  • ไมโครโฟน
  • แอร์
  • ระบบจอภาพ LED ขนาดใหญ่
    No data available
ห้องว่าง (Available Room)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

p***yes reviewed on 2 ปีผ่านมา

Contact Information

บริการลูกค้าสัมพันธ์
นันท์นภัส ชัยประเสริฐ Phone: 02 549 4023
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Note: เวลาทำการ 08:30-16:30